Geluidsnorm met 20% overschreden !!


De Inspectie Leefomgeving en Transport concludeert dat voor Leimuiden de geluidsnormen zijn overschreden.
Uit de Handhavingsrapportage Schiphol 2015 blijkt, dat de geluidsnormen  in Leimuiden  en Uithoorn met resp. ruim  20% en 4% zijn overschreden. (Klik voor overzicht) Hiermee voeren zij de top 5 van meest belastte handhavings punten aan.
Bij de overige 34 handhavingspunten zijn de grensnormen niet overschreden. (Beoordeling Inspectie)
Leimuiden is  de enige locatie waarbij ook de nachtelijke geluidsnorm met ruim 4% is overschreden. (Beoordeling Inspectie).

Volgens de in de wet Luchtvaart opgenomen experimenteer regeling zou het voor de Inspecteur Generaal niet nodig zijn maatregelen te nemen.

De werkgroep is van mening dat de overschrijding niet alleen toe te rekenen is aan het experiment, maar vindt dat  andere oorzaken, zoals veranderde startprocedures  in 2014, mede bepalend geweest zijn voor de extreme overbelasting.
De werkgroep zal eea nader onderzoeken.

Reacties uitgeschakeld voor Geluidsnorm met 20% overschreden !!

BBQ met of zonder.

 

Het Leidsch Dagblad publiceerde vandaag een item over BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) met als kop “Baangebruik voor drie dagen in app”.
Hierin geeft  de BAS manager o.m. aan,  dat het mooiste zou zijn als je met een app op je mobiel kan zien of je zonder overlast van vliegtuigen, zou kunnen barbecueën in de tuin.

De werkgroep is onthutst als  dit de perceptie zou zijn;  van de overlast problematiek voor omwonenden van Schiphol , alsof een dergelijke functionaliteit de slaapstoornis, de stress van  ernstige hinderden rondom Schiphol zou verlichten.

Een totaal overbodige functionaliteit die niet voldoet aan de echte informatie behoefte van omwonenden van Schiphol meent de werkgroep.

De werkgroep is tevens van mening dat initiatieven aangaande informatieverstrekking voor de bewoners geïnitieerd en gemonitored moeten worden door de ORS Bewoners delegatie.

Reacties uitgeschakeld voor BBQ met of zonder.

April en Later

Duidelijk merkbaar dat het zomer seizoen is begonnen het aantal vliegtuig passages begint op te lopen. Gemiddeld passeerden 6.200 vliegtuigen , waarvan 420 in de nacht, het dorp. 25% daarvan vloog lager dan 1.000m en 13 april was het drukst met 355 passages die dag.

Overheid
Recent heeft het kabinet  de “Actieagenda  Schiphol” goedgekeurd waarin de kaders worden aangegeven hoe de groei van Schiphol verder geaccommodeerd moet worden ook na 2020. Ook wordt hierin expliciet gesteld dat de condities voor een eventuele Tweede Kaagbaan en Areaal gewaarborgd moeten blijven. Een belangrijke taak voor de bewoners delegatie om bij het verdere overleg de bewoners belangen te behartigen.

Europa
In het Algemeen Overleg Luchtvaart van de Tweede Kamer op 1 juni a.s. staat op de agenda  een document van de Europese Commissie met als titel: “Een luchtvaart strategie voor Europa”. Hierin wordt ondermeer gepleit de groei belemmerende  regelgeving zoveel mogelijk te beperken.

Helaas moet wederom geconcludeerd worden dat bij al deze visies de belangen van bewoners en milieu ondergesneeuwd worden door ongeremde drang naar economische groei.
Met de verkiezingen in 2017  ligt hier voor bewoners de taak/uitdaging deze problematiek bij de politiek duidelijk aan de orde te stellen.

2 Reacties

Leefbaar of economisch rendement ?

Bewoners zijn er ook nog!!!!!!

De afgelopen maanden waren de ontwikkelingen rondom Schiphol veelvuldig in de media . Een bombardement van publicaties en uitzendingen waren gericht op economische groei. De Sector wil groeien, gemeentes willen bouwen in de Schiphol regio, De Tweede Kamer sleutelt ook aan de gemaakte afspraken in het Alders akkoord.
In al deze uitlatingen was de leefbaarheid voor bewoners geen onderwerp.
De Zembla uitzending over Ultra Fijnstof toonde duidelijk aan dat wel degelijk de leefbaarheid van omwonenden in het geding is.

In de Omgevingsraad Schiphol zijn de bewoners vertegenwoordigers, bij wijze van spreken, dag en nacht bezig de bewoners belangen bij al deze ontwikkelingen te behartigen.

In het verslag ORS- Bewonersvertegenwoordiging 1e kwartaal 2016 wordt o.m ingegaan op de onderwerpen:

  • Aldersakkoord omgezet in wetgeving
  • Uitholling ORS voorkomen/Actie agenda Schiphol
  • Wonen en Vliegen
  • Onderzoek Ultra Fijnstof
  • Veiligheid Vliegverkeer Schiphol
2 Reacties

ZEMBLA Verhelderend Schokkend

De werkgroep is van mening dat de reportage van ZEMBLA  over de Ultra Fijnstof vervuiling door Schiphol verhelderend maar tevens ook verontrustend was.
Verontrustend om het feit dat de vele dringende  adviezen voor vervolg onderzoeken niet of nauwelijks zijn overgenomen door de centrale overheid.
De werkgroep  roept de gemeenteraad van Kaag en Braassem op om, al dan niet gezamenlijk met andere  Gemeenten in de Schiphol regio, alles in het werk te stellen om de Centrale Overheid te bewegen de onderzoeks adviezen serieus te nemen en alsnog uit te voeren.
Dit alles om beleidskeuzes in het keuze spectrum “Langer Leven” vs “Economisch rendabel investeren”,  genuanceerder te kunnen afwegen in het belang van het behoud van een duurzame leefomgeving voor inwoners van de Schiphol Regio.

Info RIVM onderzoek klik hier

2 Reacties
Sluit Menu