Overlast Schiphol mag niet Toenemen in Kaag en Braassem

Bij eventuele groei van Schiphol mag de overlast niet toenemen. Dat is te concluderen  uit “Samenwerkingsagenda 2018-2022” met het motto “Maak Meedoen Mogelijk”

Gezien de actuele ontwikkelingen, Veiligheid, Milieu, en Klimaat , een  zeer beperkt maar mogelijk hoopgevend statement (pag 26) meent de werkgroep,

Het document geeft in de paarse kaders de onderwerpen aan die  verder moeten worden uitgewerkt in de komende periode.

Het is de werkgroep niet duidelijk waarom het onderwerp Schiphol niet tot die nader uit te werken onderwerpen behoort.

 

  • Zeker gezien het vorig jaar aangenomen amendement over “Cumulatief Meten” van de Schiphol impact (geluid en emissie) in de gemeente/regio.
  • Maar ook de twee CDA Schiphol moties, met daarin duidelijk uit te dragen standpunten, die in de laatste Raad voor de verkiezingen, met een overgrote meerderheid zijn aangenomen.
  • En het rapport  “Een vlucht naar Voren” waarin een mogelijk alternatief in zee wordt geschetst, zal zoals afgesproken voor de Raad worden geagendeerd.

Deze noodzaken verdere concretisering van het Samenwerkings standpunt over Schiphol, de werkgroep biedt aan in een constructieve samenwerking met de gemeente daar invulling aan te geven.

 

Reacties uitgeschakeld voor Overlast Schiphol mag niet Toenemen in Kaag en Braassem

Maart, April: Lager en harder

In Maart werden 5.400 passages geregistreerd, en in April waren dat er ca 7.000. Het verschil is te verklaren door toename vliegverkeer en de vaker zuidelijke windrichting in April.

In April vlogen ruim 2.200 vliegtuigen lager dan 1.000, meter. Hiervan produceerden er meer dan 500 een geluidbelasting groter SEL 80dB(A). Steeds meer maatschappijen (bv Atlas Air, Aeroflot, Yangtze River, Ethihad etc)  zijn ook de  start procedure NADP2 (langer, lager vliegen)  gaan gebruiken.

In 2014 was dat alleen KLM, voor 2018 wordt  verwacht dat ca 50 maatschappijen op deze manier gaan starten waardoor lokaal de overlast zal toenemen. De werkgroep blijft deze nadelige ontwikkeling volgen.

Reacties uitgeschakeld voor Maart, April: Lager en harder

Laat U Horen: Stem Morgen

Morgen zijn de gemeenteraadsverkiezing.
In die  nieuwe raadsperiode 2018-2022 zullen de Schiphol ontwikkelingen van invloed zijn op de leefomgeving en gezondheid van de bewoners in de Schiphol regio.

  • Stopt de groei  van Schiphol op locatie bij max 500.000 vliegbewegingen ?.
  • Mag Schiphol blijven groeien?
  • Start de overheid met het onderzoeken van alternatieven (op zee)?
  • Gaat Lelystad in 2020 open?
  • Vermijden nieuwe vliegroutes de woonkernen ?.
  • Wat wordt het resultaat van het RIVM onderzoek naar de gevolgen van Ultra Fijnstof.

In de ORS (Omgevingsraad Schiphol) zullen de bewoners de belangen blijven verdedigen maar ook de lokale overheden,  zijn van belang voor het borgen van die bewonersbelangen in hun verantwoordelijkheid voor de leefomgeving.

                                           

 

Reacties uitgeschakeld voor Laat U Horen: Stem Morgen

20 Ke beleidsregel aan de ketting

De gemeente Kaag en Braassem heeft met grote  meerderheid (CDA, PRO, SvKB en D66) maandagavond de beleidsregel over bouwen binnen de 20Ke contour verworpen, alleen VVD en LKB stemden voor. De beleidsregel  hield  o.m in dat nieuwe bewoners in het gebied een kettingbeding zouden moeten tekenen om te verklaren dat zij zich rekenschap gaven van de geluidsoverlast nu en in de toekomst. Dit met een boete beding van 100.000 Euro.
Pro, SvKB en D66 steunde de motie van het CDA (Doze) om dit onderwerp binnen de ORS (Omgevingsraad Schiphol) te behandelen immers de beleidsregel was buiten de ORS om tot stand gekomen.

Ook een tweede motie van het CDA (Doze) werd aangenomen met  alleen VVD en LKB tegen.
De motie riep het college op proactief weerstand te bieden tegen de groei van Schiphol op de huidige locatie om daarmee een toename van de overlast te voorkomen.

De werkgroep is verheugd over deze daadkracht en vindt dit een uitstekende basis voor de nieuwe Raad om haar verantwoordelijkheid voor de leefomgeving in de gemeente vorm te geven

2 Reacties
Sluit Menu